Guru Rinpoche Seven Line Prayer

༄༅། །གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །
GURU RINPOCHE Seven Line Prayer 莲师七句祈请文

ཧཱུྂ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔
Hung Orgyen Yul Gyi Nubjang Tsam
吽 邬金由吉奴江参 邬坚刹土西北隅

Hūng! In the north-west of the land of Oiyāa,

པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔
Pema Gesar Dongpo La
贝玛给沙东波拉 莲华梗茎胚蓬上

In the heart of a lotus flower,

ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔
Yatsen Chok Gi Ngödrub Nyé
牙参丘给屋珠涅 得证稀有胜悉地

Endowed with the most marvellous attainments,

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔
Pema Jungné Shyé Su Drak
贝玛窘涅谢苏札 圣名尊称莲花生

You are renowned as the ‘Lotus Born’,

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔
Khor Du Khandro Mangpö Kor
阔杜堪卓芒波果 空行眷属众围绕

Surrounded by many hosts of dākinīs.

ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔
Khyé Kyi Jesu Dak Drub Kyi
却记杰苏答珠记 我愿随尊而修成

Following in your footsteps,

བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔
Jingyi Lab Chir Shek Su Sol
钦吉拉企谢苏唆 祈请降临赐加持

I pray to you: Come, inspire me with your blessing!

གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྂ༔
Guru Pema Siddhi Hung
咕噜贝玛悉地吽